Město Mladá Boleslav

Město Mladá Boleslav bylo založeno ve 2. polovině 10. století.

Mladá Boleslav je město s bohatou historií a široce rozvinutým průmyslem, která má momentálně 13 městských částí. Nejstarší historie města sahá asi do poloviny 10. století, kdy zde za vlády Boleslava II. vzniklo přemyslovské hradiště Nový Boleslav, které přetrvalo až do roku 1262. Ve více jak tisícileté historii města se střídala období vzestupu i úpadku. Od konce 15. století do počátku 17. století bylo město významným centrem Jednoty bratrské. To se příznivě projevilo ve školství, architektuře i úrovni společenského života.

Velký význam pro další rozvoj města měly v 19. století stavby železnice, silnice a výstavba továrny Laurin & Klement, která vyráběla nejdříve jízdní kola a motocykly a v roce 1905 vyrobila i svůj první automobil.

Dnes zaměstnává automobilka ve městě se 43 000 obyvateli polovinu tohoto počtu. Značka Škoda, která nahradila původní označení firemních výrobků Laurin a Klement v roce 1925, je od roku 1991 součástí nadnárodního koncernu Volkswagen. Právě historie i současnost automobilky významně přispěly k proslulosti města i za hranicemi České republiky.

Více než tisíciletá historie ozdobila tvář města řadou jedinečných památek, které rozhodně stojí za to blíž poznat.

Městský palác Templ

Císařovský dům

Městský pozdně gotický palác vybudoval v letech 1488-1493 hejtman Jan Císař z Hliníku jako své sídlo. Třípodlažní budova je skvostem vladislavsko-jagelonské gotiky. Dnes slouží jako výstavní síň, pořádají se zde literárně hudební pořady. V červnu roku 2000 zde byla z iniciativy města otevřena stálá multimediální regionální muzejní expozice Templum historicum et archeologicum boleslaviense.

Hrad

Muzeum Mladoboleslavska

Původně dřevěné hradiště z 10. století bylo ve druhé čtvrtině 14. století za pánů z Michalovic přebudováno na kamenný gotický hrad a v 15. století na hrad pozdně gotický, v polovině 16. století za Krajířů z Krajku přestavěn na renesanční zámek. Po třicetileté válce zpustlý, až po sto letech, v letech 1752-83 za Josefa II., upraven na vojenská kasárna, která tu byla až do roku 1938. Od roku 1972 sídlo Okresního muzea, od roku 1997 také Státního okresního archivu. V interiérech hradu jsou nyní umístěny expozice sestavené z nejhodnotnějších exponátů historických a národopisných sbírek.

Sbor Jednoty bratrské

Trojlodní stavbu s prvky románského, gotického i renesančního slohu vybudoval v letech 1544 – 1554 M. Borgorelli pro jednotu bratrskou. Byl shromaždištěm reformační církve, jež tehdy šířila vzdělanost. Otevření sboru bylo také manifestací protihabsburského odboje. Budova symbolizovala osudy českého národa. Od roku 1623 katolický kostel sv. Václava, po roce 1787 vojenské skladiště, v letech 1910 – 1968 sídlo Krajinského muzea. Po rekonstrukci v 70. letech používán jako výstavní a koncertní síň. Stavba je významnou památkou Mladé Boleslavi a svým provedením se řadí k nejstarším renesančním pseudobasilikám mimo Itálii. Město je využívá jako galerii k pořádání dlouhodobých i krátkodobých výstav i k pořádání koncertů.

Stará radnice

vyhlídková věž

Honosná renesanční budova staré radnice, zdobená bohatou sgrafitovou ornamentální a figurovou výzdobou, postavená v letech 1554 – 1559, je dílem italského architekta Mattea Borgorelliho. Průčelí je opatřeno sgrafitovou výzdobou se scénami ze Starého i Nového zákona a s postavami evangelistů a světců. V 2. polovině 19. století a v letech 1939 – 1941 se budova dočkala dostavby dalších křídel a rekonstrukce. Součástí staré radnice jsou dvě věže – vyšší čtyřboká věž (výška pro ochoz je 31,8 m), současná podoba pochází z roku 1779, byla v roce 2001 zpřístupněna.

Škoda Auto Muzeum

Slavnostně otevřeno v září 1995 u příležitosti 100. výročí založení firmy Laurinem a Klementem. K tomuto účelu byly zrekonstruovány historické objekty „starého závodu“, ležící na okraji dnešní moderní továrny. V roce 1997 získalo muzeum v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH 97 nominaci na stavbu roku. Muzeum je vybaveno bezbariérovým přístupem. Dnes patří k nejnavštěvovanějším atrakcím Mladé Boleslavi.

Městské divadlo

Secesní budova divadla byla postavena v letech 1906 – 1909. Interiér odpovídá původnímu projektu vídeňských architektů Fellnera a Helmera, zatímco vnější secesní podoba je dílem Rudolfa Kříženeckého a Emila Králíka. Pylony v průčelí jsou dílem sochaře Jana Štursy. Autorem malované opony je Theodor Hilšer. Od roku 1945 působí v divadle stálá činoherní scéna. Prvního července 1994 zahájilo provoz samostatné Městské divadlo Mladá Boleslav. Byl vytvořen nový stálý profesionální herecký soubor, se kterým vystupovaly herecké veličiny jako například Ladislav Frej či Květa Fialová. Divadlu se za krátkou dobu existence podařilo vychovat řadu talentovaných mladých herců.

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov vznikl v podhradí boleslavského hradu, na stráni nad říčkou Klenicí, patrně v 16. století. Dlouho se mělo za to, že zdejší nejstarší náhrobek pochází z roku 1604. Při poslední náročné restaurátorské obnově však byly objeveny náhrobky ještě staršího původu, které se však zatím nepodařilo přesně datovat. Mezi židovskými pohřebišti středních Čech má mladoboleslavský hřbitov jen nepočetnou konkurenci; srovnatelné hodnoty jsou jen židovské hřbitovy v Kolíně a Brandýse nad Labem. Areál mladoboleslavského židovského hřbitova se uchoval v unikátně komplexním stavu. Židovský hřbitov je možné navštívit individuálně, případně v doprovodu správce, který na požádání poskytne výklad. Návštěvní řád se řídí tradičními židovskými zvyklostmi: Oproti většině památek je toto muzeum pod širým nebem spolu s oběma expozicemi přístupné i v pondělí, jeho návštěva však není možná v sobotu a při dalších židovských svátcích.

Hvězdárna

Hvězdárnu najdete v prostorách 9.ZŠ v ulici 17. listopadu.
Veřejně vzdělávací instituce fungující od roku 1996. Svou odbornou činnost zaměřuje na studium celého historického vývoje astronomie i jejích metod a na toto téma zpracovává články do svých publikací (občasník Hvězdník). Informuje nejširší veřejnost o dění na obloze.